HUSVÉT

FELTÁMADÁS

 

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz én bennem, ha meghal is, él;

És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? (Ján 11,25-26)

Húsvétkor minden újjászületett keresztény ezt ünnepli. Vagyis azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus,

aki maga a Feltámadás és az Élet, VALÓBAN feltámadott! És ígérete szerint azok, aki hisznek ?benne, szintén élnek örökkön örökké.

El?tte persze – hacsak az Úr el?bb vissza nem jön, és el nem ragadtatunk a felh?kön át elébe -, a földbe vetett maghoz hasonlóan, el(meg) kell halni.

Számunkra azonban, akik már újjászülettünk víz és Szent Szellem által, a halál fogalma nem létezik. Hiszen „csupán” annyi történik, hogy Jézushoz hasonlóan átmegyünk e világból az Atyához. (Ján 13,1) Átköltözünk, ahogy az Ige mondja.

Ehhez el?bb letesszük a földi sátorházunkat, vagyis a testünket, amely ha „elbomol, épületünk van Istent?l, nem kézzel csinált, örökké való házunk a mennyben.” (2Kor 5:1)

S mivel bízunk Istenben és az ? ígéreteiben, ezért „szeretnénk inkább kiköltözni e testb?l, és elköltözni az Úrhoz. Azért igyekezünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, néki kedvesek legyünk. (2Kor 5:8-9)

Nemcsak hogy nem félünk a haláltól, mert számunkra már legy?zetett, hanem eredményesen küzdhetünk ellene – nem kell, hogy id? el?tt elmenjünk, és másokat is megmenthetünk ett?l. S?t, kérjük, és meg is köszönjük, a 91.Zsoltár verseivel:

Isten hosszú élettel elégít meg, és megmutatja az ? szabadítását! Ha Krisztusban vagy, már nem test szerint élsz, hanem szellem szerint. Nem az érzékek, érzelmek, saját akaratod, gondolataid vezetnek, hanem ISTEN IGÉJE.

Éppen ezért már ezt a földi élet pályát is gy?ztesen futhatod. Ha éppen beteg vagy – tudod, hogy meggyógyultál Krisztus sebeiben, mert ez MEG VAN ÍRVA. Ha valami készül megkötözni, vagy már csapdába is estél

– tudod, hogy VAN SZABADÍTÓ, aki a madarász t?réb?l megszabadít. És akit a Fiú megszabadít, az valósággal szabad! Ha pénzügyi nehézségekkel küzdesz, tudod, hogy Jézus szegénnyé lett, hogy te az ? szegénysége által meggazdagodj. És egyáltalán – minden szellemi áldással meg vagy áldva a mennyb?l.

És ezek alapján élsz, gondolkozol és cselekszel – mert MEG VAN ÍRVA! S ha végül elérkezett az Istent?l kapott hosszú élete végéhez, a hív? embernek nem kell megbetegednie ahhoz, hogy elköltözzön! Nincs rászorulva kórházra, szenvedésre, megalázó, kiszolgáltatott helyzetekre.

Bevégezve a szolgálatot, a feladatot, amit Isten az emberre bízott, megtörténhet ez olyan spontán módon, ahogy sok Isten embere is tette: egyszer?en elalszik. Összefoglalva tehát: Jézus Krisztus legy?zte, megsemmisítette a halált – a szellemi,

a VÉGLEGES halált, amely miatt nyugtalan és retteg minden ember egész életében. De akik újjászülettek Krisztusban, már nem halnak meg! Ehhez már semmit sem lehet hozzátenni, ez elvégzett dolog. S mi van a fizikai halállal?

Ez már nem ad okot a félelemre, mert tudjuk hová megyünk. Miért is félnénk? Hiszen a fizikai halál, a test letevése “csupán” annyit jelent, mint amikor sátort bontasz. S tudod, hogy valahol máshol újra felvered.

Számunkra tehát, akik már feltámadtunk a Krisztussal (szellemünkben), a halál nem kárhozat, nem megsemmisülés, nem a nihil, és nem is felolvadás valamiféle „közösben”. Hanem elköltözés a mennyei hajlékba. Tovább élni odaát a feltámadott Krisztussal, a mi Urunkkal – örökké.

Érdemes hát megharcolni a hit szép harcát, és végig futni a pályát – egészen a célig. (Arról a hitr?l is olvashatsz, amely bevisz a célba, Megalkuvás nélküli hit címmel.) Ha még a halál fogságában vagy, mert még nem találkoztál az Élet Fejedelmével – aki egyedül képes neked örökéletet adni, ha befogadod ?t a szívedbe – itt van rá lehet?séged azáltal, hogy elmondasz egy imát, amit a lap közepet áján találsz.

Igék: Parancsold meg azért, hogy ?rizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ? tanítványai odamenvén éjjel, ellopják ?t és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az els?nél. (Máté 27:64) Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Jertek, lássátok a helyet, ahol feküdt vala az Úr. (Máté 28:6)

És menjetek gyorsan és mondjátok meg az ? tanítványainak, hogy feltámadott a halálból; és ímé el?ttetek megy Galileába; ott meglátjátok ?t, ímé megmondottam néktek. (Máté 28:7)

Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, (Luk 24:6) Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak! (Luk 24:34) Nem az egész népnek, hanem az Istent?l eleve választott bizonyságoknak, nékünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ? vele, minekutána feltámadott halottaiból. (Apcs 10:41)

Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadott a halálból, többé meg nem hal; a halál többé rajta nem uralkodik, (Róm 6:9) Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök l?n azoknak, kik elaludtak. (1Kor 15:20)

Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is el?hozza azokat, akik elaludtak, a Jézus által ? vele együtt. (1Thess 4:14)

Reménységem lévén az Istenben, hogy amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak. (Apcs 24:15) Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. (1Kor 15:21)

Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; (1Kor 15:42)

Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, aki az ? nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket él? reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, (1Pét 1:3)